మార్చి 2023

Similar Triangles in Telugu – సరూప త్రిభుజాలు

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో Similar Triangles కోసం డిస్కస్ చేసుకుందాం.  Triangle అనునది ఒక Polygon అని మనకు తెలిసిందే. Triangle లో మూడు Sides మరియు మూడు Angles ఉంటాయి.  Similar Triangles ని తెలుగు లో సరూప త్రిభుజాలు అని అంటారు.  రెండు త్రిభుజాలలో corresponding angles సమానంగా ఉండి corresponding sides lengths same ratio లో ఉంటే అటువంటి  Triangles ను Similar Triangles అని అంటారు.  రెండు త్రిభుజాలలో …

Similar Triangles in Telugu – సరూప త్రిభుజాలు Read More »

Types of Sets in Telugu – సమితులలో రకాలు

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో Types of Sets కోసం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు.  Set ని తెలుగులో సమితి అని అంటారు.  Set అనేది collection of well defined elements.  Set ని కాపిటల్ లెటర్స్ తో సూచిస్తారు.  ఒక set లో ఉండే elements కౌంట్ ని Cardinal Number అని అంటారు.  Natural Numbers N = {1, 2, 3, 4, … } ని set of Natural Numbers …

Types of Sets in Telugu – సమితులలో రకాలు Read More »

Trigonometric Ratios in Telugu – త్రికోణమితి నిష్పత్తులు

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో మనం Trigonometric Ratios కోసం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు.  Trigonometry ని తెలుగులో త్రికోణమితి  అని అంటారు.  Trigonometry అనునది Mathematics లో చాలా ముఖ్యమయిన చాప్టర్.  మనం వివిధ రియల్ ప్రాబ్లెమ్ లు సాల్వ్ చేయడానికి Trigonometry ని ఉపయోగిస్తాము.  Trigonometry అనేది ఒక లంబ కోణ త్రిభుజంలో Angles మరియు Sides మధ్య relation ని స్టడీ చేయడం.  Consider Right Angled Triangle ABC where B is …

Trigonometric Ratios in Telugu – త్రికోణమితి నిష్పత్తులు Read More »

Whole Numbers in Telugu – పుర్ణాంకాలు

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో మనం Whole Numbers కోసం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు.  Whole Numbers ని తెలుగులో పుర్ణాంకాలు అని అంటారు.  వీటిని W చే సూచిస్తారు.  సున్నా మరియు Natural Numbers ల సమితిని Whole Numbers అని అంటారు.  W = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … } సహజ సంఖ్యల సమితి Whole Numbers సమితికి ఉపసమితి.  మిక్కిలి చిన్న పూర్ణంకం 0.  మిక్కిలి పెద్ద పూర్ణంకం …

Whole Numbers in Telugu – పుర్ణాంకాలు Read More »

Properties of Addition in Telugu – సంకలన ధర్మాలు

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో Properties of Addition కోసం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు.  మనకి Properties of addition లాగే properties of subtraction, properties of multiplication, properties of division కూడా ఉంటాయి.  Basic గా మనకి 4 properties of addition ఉంటాయి.  Commutative property Associative Property Distributive Property Additive Identity Property ప్రతి property కోసం వివరంగా తెలుసుకుందాం.  Commutative property a , b లు రెండు …

Properties of Addition in Telugu – సంకలన ధర్మాలు Read More »

Branches of Botany in Telugu – వృక్ష శాస్త్రం లో శాఖలు

ఈ  రోజు మన ఆర్టికల్ లో వృక్ష శాస్త్ర  విభాగాలు గురించి తెలుసుకుందాం.  పరాగరేణు శాస్త్రం  దీనిని ఇంగ్లీష్ లో palynology సిద్ధ బీజాలు లేదా పరాగ రేణువుల ఉత్పత్తి, నిర్మాణం లాంటివి అన్ని సంబంధించిన అంశాలను గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం ఇది .  స్వరూపశాస్త్రం  మొక్కల్లోని వివిధ భాగాలను అధ్యయనం చెయ్యడానికి ,వర్ణనకు సంభందించినది .  మొక్కల వర్గీకరణకు మౌలిక ఆధారం .  దీన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించారు. బాహ్య స్వరూప శాస్త్రం. దీనిని …

Branches of Botany in Telugu – వృక్ష శాస్త్రం లో శాఖలు Read More »

Heron’s Formula in Telugu

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో Heron’s ఫార్ములా కోసం  డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు.  Heron’s Formula ని త్రిభుజం యొక్క Area కనుగొనుటకు ఉపయోగిస్తారు. సాధారణంగా త్రిభుజ వైశాల్యం A = ½*Base*Height  మనకి త్రిభుజ Area కనుగుటకు పై formula ప్రకారం Base , Height అవసరం.  ఒకవేళ Base , Height ఇవ్వకుండా only భుజాలు పొడవులు మాత్రమే ఇస్తే అటువంటి అప్పుడు మనం ఈ Herons Formula ని ఉపయోగిస్తాము.  Area of Triangle …

Heron’s Formula in Telugu Read More »

Branches of Zoology – జంతు శాస్త్రం లోని శాఖలు

ఈ రోజు మన ఆర్టికల్ లో మనం జంతు శాస్త్రంలోని వివిధ శాఖలు గురించి తెలుసుకుందాం  .  ఫ్రెంచ్ జీవ శాస్త్రవేత్త లామర్క్ 1809లో జీవశాస్త్రం అనే పదాన్ని గుర్తించాడు .  దీని అర్ధం జీవుల గురించి తెలుసుకోవడం .  భిన్నత్వంగా ఉన్న ఈ శాస్త్రం జంతువులకు సంభందించిన అన్ని అంశాల గురించి తెలియజేస్తుంది .  ఇది అనేక ఉపశాఖలను కలిగి ఉంది .  ఇప్పుడు మనం వీటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందం .   పిండోత్పత్తి శాస్త్రం …

Branches of Zoology – జంతు శాస్త్రం లోని శాఖలు Read More »

Perimeter of Triangle in Telugu – త్రిభుజ చుట్టుకొలత

ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో Perimeter of Trianlge కోసం discuss చేసుకోవచ్చు.  Triangle ను తెలుగులో త్రిభుజం అని అంటారు.  Perimeter ను తెలుగులో చుట్టు కొలత అని అంటారు.  Perimeter of Triangle ను తెలుగులో త్రిభుజ చుట్టుకొలత అని అంటారు.  ఒక త్రిభుజం లో ముడు భుజముల మొత్తమును త్రిభుజ చుట్టుకొలత అని అంటారు.  ఒక త్రిభుజం లో మూడు  భుజములు a , b , c అయినా ఆ త్రిభుజ …

Perimeter of Triangle in Telugu – త్రిభుజ చుట్టుకొలత Read More »

Area of Triangle in Telugu – త్రిభుజ వైశాల్యం

 ఈ రోజు ఆర్టికల్ లో Area of Triangle కోసం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు.  Triangle ను తెలుగు లో త్రిభుజం అంటారు.  Area ను తెలుగులో వైశాల్యం అని అంటారు.  Area of Triangle ను తెలుగులో త్రిభుజ వైశాల్యం అంటారు.  త్రిభుజం లో మూడు భుజాలు మూడు కోణాలు ఉంటాయి.  Area of Triangle = (½)*Base*Height = ½*b*h Some Problems on Area of Triangle in Telugu Q: ఒక త్రిభుజం …

Area of Triangle in Telugu – త్రిభుజ వైశాల్యం Read More »

Scroll to Top